Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA

Drodzy mieszkańcy!

 

Z dniem 25 czerwca 2022 r. wygasła nam umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarta z firmą „Ekom”. W trakcie trwania umowy koszty funkcjonowania systemu kształtowały się w wysokości 26 zł/mieszkańca/m-c (w przypadku posiadania kompostownika w zabudowie jednorodzinnej) i 27 zł/mieszkańca/m-c (w przypadku braku kompostownika).

W związku z wygaśnięciem ww. umowy zobowiązani byliśmy ponownie do zorganizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na kolejny okres.

Dnia 01.04.2022r. ogłoszono przetarg na realizację powyższego zadania jednak oferty, które do nas wpłynęły przewyższały kwotę, jaką przeznaczyliśmy na to zadanie. Naszym zdaniem koszty były zbyt wysokie (ok. 40 zł/mieszkańca/m-c) w związku, z czym unieważniliśmy pierwsze postępowanie i powtórzyliśmy przetarg. Niemniej jednak w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług w odbiorze odpadów komunalnych zmuszeni byliśmy do przedłużenia umowy z firmą „Ekom” o kolejne 3 miesiące, niestety już na nowych warunkach.

Zarówno oferta firmy EKOM Sp. z o. o. jak i cenowo najkorzystniejsza oferta z drugiego przetargu wymusza na Gminie podniesienie obowiązującej opłaty za odpady komunalne do poziomu 37 zł/mieszkańca/m-c (w przypadku posiadania kompostownika w zabudowie jednorodzinnej) i 38 zł/mieszkańca/m-c (w przypadku braku kompostownika). Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi od sierpnia 2022r.

Ponadto informujemy, że zasady udzielania 50% zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietne nie uległy zmianie.

Podkreślamy, że ww. opłata tylko i wyłącznie pokrywa koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów.